- Chủ tịch công đoàn: Phạm Thị Minh
- Phó chủ tịch công đoàn: Trần Thị Hằng
- Ủy viên Ban chấp hành: Hoàng Thị Nguyệt.